AGA 29 APRILIE 2024


Nr. Crt. Document PDF:
1 Convocare AGA 29 aprilie 2024
2 Raport curent CA convocare AGA 29 aprilie 2024
3 Proiect Hotarari AGA 29 aprilie 2024
4 Buletin Vot AGA 29 aprilie 2024
5 Formular Vot Corespondenta AGA 29 aprilie 2024
6 Procura Speciala AGA 29 aprilie 2024
7 AGOA pct1 BILANT 31.12.2023
8 AGOA pct1 NOTE Bilant 31.12.2023
9 AGOA pct1 Raport CA Situatii financiare 31.12.2023
10 AGOA pct1 RAPORT AUDIT 31.12.2023
11 AGOA pct3 Nota fundamentare BVC 2024
12 AGOA pct3 Anexa 1 BVC 2024
13 AGOA pct3 Anexa 2 BVC 2024
14 AGOA pct3 Anexa 3 BVC 2024
15 AGOA pct3 Anexa 4 BVC 2024
16 AGOA pct3 Anexa 5 BVC 2024
17 AGEA pct1 Nota fundamentare prelungire inchiriere
18 AGEA pct2 Nota fundamentare inchirieri active
19 AGEA pct2 Contract Inchiriere Iprochim All Business EMINESCU
20 AGEA pct2 Contract Inchiriere Iprochim All Business SIBIU
21 AGEA pct2 PV negociere ALL BUSINESS