Informații de interes public

Societatea IPROCHIM S.A. INFORMATII GENERALE  1. Denumirea: Societatea IPROCHIM S.A.Bucuresti. 2.  Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J 40 /6485 /1991. 3. Codul unic de inregistrare (CUI): RO 457747. 4. Sediul social: localitatea Bucuresti, Sector 1, strada MIHAI EMINESCU, n r. 19-21, Cod Postal 010512, Tel: 021.211.76.54. / Fax: 021.210.27.01., E-mail  office@iprochim.ro. 5. Infiintarea societatii comerciale/Institutului National/Regiei: 5.1. Infiintarea intreprinderii de stat din care provine prin: R in anul 1991 a IITPIC. N= nationalizare / R = restructurare a altei / altor intreprinderi de stat / I= investitie noua 5.2. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 15 / 1990 şi H.G. nr. 156 / 1991, Legea nr. 31 / 1990 si legislatia aplicabila pentru entitatile ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital ori pe un sistem alternativ de tranzactionare. 6. Capitalul social/Patrimoniul Institutului national/ Patrimoniul Regiei (RON)  conform Hotararii Guvernului nr. 500 / 1994: 816.397,50 lei. conform ultimei inregistrari la Oficiul Registrului Comertului: 816.397,50 lei la data de 16.01.2014 din care varsat:  816.397,50 lei la data de 16.01.2014. 7. Actiuni: Valoarea nominala a unei actiuni (lei): 2,5 lei/actiune. Numar total de actiuni:  326.559. Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucureşti, Piața A.T.S. – AeRO. 8. Structura actionariatului        ( la 05.08.2016):
Denumirea actionarului Nr.actiuni % Valoare capital social (lei)
TOTAL, din care: 326.559 100,0000 816.397,50
Persoane fizice *) 88.026 26,9556 220.065,00
Persoane juridice *) 238.533 73.0444 596.332,50
P.P.M.
Banci si/sau societati de investitii financiare **)
Statul Roman prin Ministerul Economiei 238.364 72,9926 595.910,00
Cota de participare a managerului
*) daca este cazul se precizeaza: din care straine **) din care SIF 9. Sectorul de activitate : ” Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea ” cod CAEN 7112 . 10. Prezentarea operatorului economic (scurt istoric, capacitati tehnologice etc.): Obiect de activitate: obiect principal de activitate: ” Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea “ ( cod CAEN – 7112 ). Prezentarea societatii (scurt istoric): S.C. IPROCHIM S.A. a fost fondată în anul 1948 ca institut de inginerie tehnologică şi proiectare capabil să elaboreze documentaţii tehnico-economice necesare promovării şi dezvoltării industriei chimice din România. Datorită dezvoltării rapide a industriei chimice româneşti, cooperării strânse cu institutele de cercetare din domeniu şi colaborării cu diverse firme de prestigiu din străinătate, specializate în proiectarea, realizarea şi punerea în funcţiune de instalaţii chimice, IPROCHIM şi-a dezvoltat potenţialul tehnic, mărindu-şi numărul angajaţilor de înaltă calificare, ceea ce a condus ulterior la o scindare în mai multe institute de profil. Acest gen de structură în sistem subsectorial s-a păstrat până în 1977, când toate institutele de proiectare din domeniul industriei chimice şi petrochimice s-au reunificat într-un singur institut – Institutul de Inginerie Tehnologică şi Proiectare pentru Industria Chimică (IITPIC), care a grupat toate activităţile de inginerie tehnologică şi proiectare din acest domeniu foarte diversificat ca profil. In 1991, în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin H.G. nr.156/07.03.1991, se înfiinţează societatea comercială IPROCHIM S.A. Bucureşti, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr.137 A, sector 6, cod poştal 77131 prin preluarea integrală a activului şi pasivului Institutului de Inginerie Tehnologică şi Proiectare pentru Industria Chimică – IITPIC – Bucureşti, care de la aceeaşi dată şi-a încheiat activitatea. S.C. IPROCHIM S.A. a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului al Mun.Bucureşti sub nr. 40/6485/1991 din 15.07.1991. Sucursale, filiale, reprezentante, operatori, unitati si puncte de lucru, cu sau fara personalitate juridica (cu date relevante despre acestea): Societatea are urmatoarele sedii secundare ( puncte de  lucru ):
  • adresa: localitatea Bucuresti, str. Calea Plevnei, nr. 137C, Sector 6,
  • adresa: localitatea Bucuresti, str. Popescu Radu, nr. 17, bl. 24A, sc. 1, et. 8, ap. 32,  Sector 1,
  • adresa: localitatea Iasi, str. Costache Negri, nr. 48, Judetul Iasi,
  • adresa: localitatea Sibiu, str. Dr. Ion Ratiu, nr. 4-6, Judetul Sibiu.
11.  LISTA MARCILOR DETINUTE
Natura Data expirarii Estimarea veniturilor generate (mii lei)
IPROCHIM engineering – OSIM Bucuresti 2024
IPROCHIM engineering – Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale 2025
IPROCHIM engineerin – OSIM Bucuresti 2023
12. Cu privire la informațiile care se dau publicității menționăm că: IPROCHIM S.A. este o societate pe acțiuni ( cu capital majoritar de stat – 72% ), care funcţionează în temeiul Legii nr. 31 / 1990 şi a celorlalte acte normative care reglementează piaţa de capital ( Legea nr. 297 / 2004 etc.), valorile mobiliare emise fiind tranzacţionate pe sistemul alternativ de tranzacționare al B.V.B. ( ATS – AeRO ), cu consecința îndeplinirii obligațiilor de raportare și transparență reglementate de aceste acte normative. IPROCHIM S.A. este o persoană juridică de drept privat care desfășoară activitate producătoare de venit, în desfășurarea activităților proprii, societatea nefinanţându-se de la Bugetul de Stat ori din alte fonduri publice sau de către o altă autoritate contractantă / alt organism de drept public ( excede condiției de a fi înfiinţată pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial ).
Nr. Document Data publicarii: PDF:
1  Conducere Iprochim ianuarie 2021 2021-02-15
2 Declaratie aderare SNA 2021-02-15

I. Informatii conform cu Legea 544/2001
Persoana Contact pentru implementarea Legii 544/2001:
Sef Serviciu Rares Mihai Banu
Telefon: 0734.117.347
Fax: 021 2102701
E-mail: secretariat.general@iprochim.ro

Nr.Crt.DescriereDocument asociat
1Informatii Generale si LegislativeIG-01
   
2Formulare 
 Formular cerereFC-01
 Formular reclamatieFR-01
 Formular reclamatie (revenire)FR-02
 Formular raport evaluare implementareFRE-01
   
3Raport curentRC-01

II. Informatii conform cu Legea 361/2022
Persoana Contact pentru implementarea Legii 361/2022:
Tert desemnat BENTE&ASOCIATII SRL
Telefon: 0720.548.029
Fax: 021 2102701
E-mail: integritate@iprochim.ro

Nr.Crt.DescriereDocument asociat
1Informatii Generale si LegislativeProcedura Semnalarea Neregularitatilor
   
2Formulare 
 Formular cerereFormular sesizare Neregularitati
   
AGENDA DIRECTOR GENERAL
Nr.crt. Perioada Document asociat
1 18-22.06.2018 adg_15062018
2
3
4
5
7
8
9
10
Bugetele IPROCHIM S.A. publicate prin Hotărâri de Guvern:
Nr.Crt. Hotărâre de Guvern Descriere
1 Nr. 600/08.06.2011 Buget 2011
2 Nr. 266/03.04.2012 Buget 2012
3 Nr. 282/21.05.2013 Buget 2013
4 Nr. 348/30.04.2014 Buget 2014
5 Nr. 819/30.09.2015 Buget 2015
6 Nr. 598/31.08.2016 Buget 2016
7 Nr.444/30.06.2017 Buget 2017
8 Nr.409/08.06.2018 Buget 2018
9 Nr.545/02.08.2019 Buget 2019
10 NR.582/30.07.2020 Buget 2020
11 Nr.1.443/1.288/880/21.10.2021 Buget 2021
12 Nr.364/319/299/25.03.2022 Buget 2022
Executie BVC
Nr.Crt. Data Documente asociate
1 31.08.2016 Executie BVC
Situatia drepturilor salariale pe categorii si functii
Nr.Crt. Data Documente asociate
1 27.10.2016 SDS-01

Procedura de Achiziţii publice nu este aplicabilă, conform cu Adresa Nr. 476/24.02.2015 de la Agenția Națională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ataşată).

Declarațiile de avere şi interese sunt incluse in secţiunea RAPORTĂRI.
FORMULARE TIP
Nr. Nume CV
1 Irina Andreea Cucu
2 Parmena Mihaela Țibrea
3 Irina Vicoveanu
4 Gabriela Florescu
5 Gabriel Păun
6 Andreea Gheorghe
7 Gabriela Popescu
8 Loredana Vasilescu
9 Stefan Alexandru
10 Stere Constantin Farmache
11 Nicoleta Rusu
12 Maria Mihaela Bardas

FORMULARE TIP

Nr.Crt.DescriereDocument asociat
1Formular cerereFC-01
2Formular reclamatieFR-01
3Formular reclamatie (revenire)FR-02
4Formular raport evaluare implementareFRE-01