AGA 09 IUNIE 2023


Nr. Crt. Document Data publicării: PDF:
1 Convocare AGA
2 Raport curent CA convocare AGA
3 Proiect Hotarari AGA SI
4 Buletin Vot AGA SI
5 Formular Vot Corespondenta AGA SI
6 Procura Speciala AGA SI
7 Profilul CA si Profilul Candidatului
8 Anexa 2 Criterii
9 Ordine zi revizuita AGA 9 iunie 2023
10 Raport curent completare ordine de zi AGA
11 Proiect hotarari AGA 9 iunie 2023
12 Buletin vot AGA 9 iunie 2023
13 Formular vot corespondenta AGA 9 iunie 2023
14 Procura speciala AGA 9 iunie 2023
15 Nota fundamentare AGOA suplimentar SNAM
16 Nota fundamentare AGOA suplimentar CONVERSMIN
17 Hotarari AGA SI