AGA 09 IUNIE 2023


Nr. Crt. Document Data publicării: PDF:
1 Convocare AGA
2 Raport curent CA convocare AGA
3 Proiect Hotarari AGA SI
4 Buletin Vot AGA SI
5 Formular Vot Corespondenta AGA SI
6 Procura Speciala AGA SI
7 Profilul CA si Profilul Candidatului
8 Anexa 2 Criterii