AGA 12 Mai 2023


Nr. Crt. Document Data publicării: PDF:
1 Convocare AGA 12 Mai 2023
2 Raport curent CA convocare AGA
3 Proiect Hotarari AGA 12 Mai 2023 SI
4 Buletin Vot AGA 12 Mai 2023 SI
5 Formular Vot Corespondenta AGA 12 Mai 2023 SI
6 Procura Speciala AGA 12 Mai 2023 SI
7 Adresa nominalizare administratori
8 Raport curent AGA 12 mai 2023
9 Hotarare AGA 12 mai 2023